Skip to main content

Ασφάλεια Τροφίμων

 • Η Ασφάλεια των Τροφίμων απασχολεί ιδιαίτερα τους καταναλωτές, δεδομένου ότι αφορά στην ανθρώπινη υγεία. Οι διατροφικές απαιτήσεις του παγκόσμιου πληθυσμού αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων. Το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων ξεκινά από τον παραγωγό στο χωράφι και φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η αλυσίδα παραγωγής των προϊόντων αντιστοιχεί σε μια αλληλουχία δεδομένων που περνούν από το ένα στάδιο στο άλλο. Τα Συστήματα Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) παρέχουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων παραγωγής και συντελούν στην ορθολογική διαχείριση του προϊόντος.
  Διαβάστε περισσότερα για τη Νομοθεσία που εφαρμόζεται στους χώρους τροφίμων και αφορά στην υγειινή και ασφάλεια.Τα Συστήματα Ασφάλειας των Τροφίμων βρίσκουν εφαρμογή στην παραγωγή των πρώτων ύλων, τη μεταποίηση και συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των προϊόντων. Βασικοί στόχοι τους είναι η ασφάλεια του καταναλωτή, η άριστη υγιεινή κατάσταση και ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων που διαθέτει η Εταιρία και η εμπειρία στην εγκατάσταση αντίστοιχων συστημάτων σε πολλούς χώρους εγγυάται την άρτια εκτέλεση των έργων.
  Διαβάστε περισσότερα για τους πελάτες που εξυπηρετούμε.

Πλεονεκτήματα Συστημάτων Ασφαλείας Τροφίμων

Τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους χώρους που εφαρμόζονται. Μερικά από αυτά είναι:

 • Παροχή ειδικής γνώσης στη διαχείριση των προϊόντων
 • Δημιουργία πλήρους εικόνας των έργων παραγωγής μέσω των υιοθετούμενων διαδικασιών
 • Συστηματική παρακολούθηση της παραγωγής και ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας
 • Εξατομικευμένη διαχείριση των απαιτούμενων διαδικασιών σε σχέση με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Αποτελεσματική εκμετάλλευση του χρόνου και βελτιωμένη οργάνωση του χώρου
 • Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης

Σύστημα Διαχείρισης ISO 22000

To πρότυπο ISO 22000 είναι ένα διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων. Αντικαθιστά το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, το οποίο αφορά το σχέδιο HACCP. Το ISO 22000 εφαρμόζεται σε εταιρίες που χειρίζονται τρόφιμα (π.χ. στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων) ή σε εταιρίες που παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. προιόντα εξοπλισμού, υλικά συσκευασίας, κ.λπ). Το πρότυπο ISO 22000 δεν επικεντρώνεται μόνο στην ποιότητα, αλλά και στην ασφάλεια των τροφίμων. Συγκεκριμένα, αφορά στους κινδύνους που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία και μπορούν να επηρεάσουν τα τρόφιμα (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες) σε όλα τα στάδια παραγωγής τους και εισηγείται κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

Επομένως, το Σύστημα Διαχείρισης ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που όχι μόνο δρα προληπτικά, προστατεύοντας την επιχείρηση από ζημιές με την απαραίτητη απόρριψη βλαβερών προϊόντων, διαχείριση τροφικών κινδύνων κ.λπ, αλλά επιπλέον, προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κρίσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 (που αφορά στην υγιεινή των τροφίμων) την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας και η ευθύνη αυτή δε μεταβιβάζεται σε κανέναν άλλον.

Συνεπώς, ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων συνεισφέρει σημαντικά στη συμφωνία των διαδικασιών παραγωγής με τη σχετική Νομοθεσία, αποκλείοντας σημαντικούς κινδύνους για τον ανθρώπινο οργανισμό, και παράλληλα περιορίζοντας τυχόν απώλειες εσόδων.

Μελέτες HACCP

O Codex Alimentarius αποτελεί ειδική επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Η επιτροπή αυτή αναπτύσσει διεθνή πρότυπα λειτουργίας των χώρων τροφίμων. Στόχος των προτύπων αυτών είναι αφενός η προστασία της δημόσιας υγείας και εφετέρου η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων. Η επιτροπή του Codex Alimentarius έχει διαμορφώσει βασικά κείμενα (αρχές) που περιλαμβάνουν τις Γενικές Αρχές της Υγιεινής των Τροφίμων και τις αρχές του HACCP.

To HACCP είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο εντοπίζει τους κινδύνους στη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων και τα πιθανά σημεία εισχώρησής τους. Τα σημεία ελέγχου παρακολουθούνται συστηματικά με διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων που περιέχονται στο πρότυπο αυτό. Σε περίπτωση κινδύνου παρέχονται ειδοποιήσεις και ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί για την προστασία της παρατηρούμενης παραγωγής.

Μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την παραγωγή της κατά τρόπο που να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Codex Alimentarius. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει τις αρχές του Συστήματος HACCP. Σε αρχικό στάδιο συντάσσεται μελέτη των διαδικασιών παραγωγής και η επιχείρηση προσαρμόζεται με τους σχετικούς κανόνες της μελέτης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η πιστοποίηση του παραγώμενου προιόντος από επίσημο φορέα. Κατ’ αυτό τον τρόπο μια επιχείρηση μπορεί να ικανοποιήσει βασικές αρχές που αφορούν σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Εντούτοις, η εφαρμογή του Προτύπου ISO 22000 καλύπτει περισσότερο ολοκληρωμένα τους συγκεκριμένους τομείς.

Τεχνικά Πρότυπα Ασφαλείας BRC-IFS

Τα πρότυπα BRC (British Retail Consortium) και IFS (International Food Standard) είναι τεχνικά πρότυπα ασφάλειας που αφορούν στη λειτουργία χώρων τροφίμων. Εκδίδονται από ενώσεις λιανικού εμπορίου με σκοπό την αξιολόγηση των προμηθευτών των προϊόντων. Στόχος τους είναι το τελικό προϊόν να παραμένει ασφαλές και να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Το BRC αναπτύχθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανικού Εμπορίου και αφορά, κυρίως, επιχειρήσεις που εφοδιάζουν αλυσίδες λιανικής πώλησης (π.χ. super market) στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία. Αντίστοιχα, το IFS δημιουργήθηκε από την Γερμανική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου, σε συνεργασία με αντίστοιχες γαλλικές και ιταλικές ενώσεις.

Η υιοθετηση των προτύπων αυτών πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, από τους προμηθευτές των αλυσίδων λιανικής πώλησης προϊόντων των αντίστοιχων χωρών. Τα συγκεκριμένα πρότυπα εμφανίζουν συνάφεια ως προς το αντικείμενό τους, το σκοπό τους και την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Μία επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά BRC ή IFS, χρειάζεται να συμμορφωθεί προς ένα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων, αρκετές από τις οποίες δεν περιέχονται στο πρότυπο ISO 22000.

Κατά συνέπεια, τα πρότυπα BRC και IFS απευθύνονται σε επιχειρήσεις που συχνά πραγματοποιούν εξαγωγές και έχουν την αναγκαία υποδομή ώστε να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις τους. Τέλος, επισημαίνεται, ότι κατά το πρότυπο BRC μπορούν να πιστοποιηθούν και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον χώρο της συσκευασίας των τροφίμων.